Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Escalante vzw, waarnaar hierna wordt verwezen als ‘Escalante’. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.
Escalante, gevestigd aan Liersesteenweg 181 A, 2640 Mortsel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.escalante.be
Liersesteenweg 181 A
2640 Mortsel
0497 910 346
Sigrid Hoebus is de Functionaris Gegevensbescherming van Escalante. Zij is te bereiken via info@escalante.be

Welke gegevens verzamelen wij?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.
Dat kan zijn:
‑ Voornaam en naam
‑ Adresgegevens
‑ Telefoonnummer
‑ E-mailadres
‑ Bankrekeningnummer
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel):
‑ Om op je vraag te kunnen antwoorden
‑ Om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten
‑ Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werking uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Escalante bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de door jou gevraagde dienst te verlenen en gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Escalante geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.
Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Escalante gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of schrappen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Escalante en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Als je je gegevens wil inzien, laten wijzigen, schrappen of overdragen, stuur dan een mail naar info@escalante.be.
Vermeld steeds:
‑ Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
‑ E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
‑ Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.
Iedereen die namens Escalante jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.
Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Alle medewerkers van Escalante zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@escalante.be en we zoeken een oplossing.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.
Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 22/02/2020.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.